GLÖMT BORT DINA UPPGIFTER?

Anmälningsbestämmelser

Scandinavian Dance Academy (nedan kalla SDA)

Dance by Sweden AB (Org nr: 556901-1017)

Västmannagatan 43

113 25 Stockholm

Kontakt: info@danceacademy.net

Hemsida: www.danceacademy.net

KÖP AV TJÄNST

Avtalet avser köp av tjänst d.v.s danskurs(er). Information gällande danskurs(er) som avser pris, längd, omfattning, stil och lärare finner konsumenten under rubriken ”DANS” på hemsidan (se ovan).

ANMÄLAN

Anmälan till danskurs(er) sker enbart genom formulär via hemsidan. Bekräftelse sänds till konsumenten via e-post om att anmälan mottagits av SDA samt att konsumenten erhåller en reserverad plats på danskursen. Om konsumenten inte erhållit e-post med bekräftelse inom två dagar (48 timmar), kontakta SDA via mejl (se ovan).

Anmälan till danskur(er) sker löpande under terminen.

Ny anmälan till danskurs(er) ska göras varje termin.

BETALNING

Betalning ska vara SDA till handa senast 15 dagar från och med dagen för anmälan till danskurs(er) via bankgiro 123-6074. Bekräftelse sänds till konsumenten via e-post om mottagen betalning. Om konsumenten inte erhållit e-post med bekräftelse inom två dagar (48 timmar), kontakta SDA via mejl (se ovan).

Utebliven betalning till SDA enligt stycket ovan innebär att reserverad plats på danskurs(er) makuleras.

Reducerad betalning av danskurs(er) i samband med anmälan efter startdatum. Reduceringen baseras på antalet uteblivna tillfällen samt priset på danskurs(er).

Konsumenten erbjuds delbetalning av danskurs(er). Delbetalningsplan upprättas mellan konsumenten och SDA månadsvis, dock ska 50 % av kursavgiften vara SDA till handa innan konsumenten deltar i danskurs(er). Delbetalning ska ske under period (termin) som danskurs(er) fortgår d.v.s. februari – maj under våren samt september – december under hösten.

PRISER

Priset på danskurs(er) är inklusive 6 % moms (se ovan ”Köp av tjänst”).

ÅNGERRÄTT

Ångerrätten gäller 14 dagar från och med avtalets ingående. Med ångerrätt avses att kunden har rätt att ångra köp av tjänst (d.v.s. danskurs) i 14 dagar. Avtalets ingående sker i samband med att man godkänt villkoren och skickat in anmälan till danskurs(er) samt erhållit bekräftelse via e-post av SDA avseende anmäld danskurs(er), oavsett om betalning erlagts för danskursen.

Ångerrätten är gällande innan och efter danskursen påbörjats, dock i 14 dagar från och med avtalets ingående. Om ångerrätten åberopas efter påbörjad danskurs, ska skälig avgift erläggas för den del av danskursen som nyttjats.

ÅTERBETALNING

– vid ångerrätt

Har konsumenten åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), ska SDA återbetala av konsumenten erlagd ersättning för danskurs(er). Om ångerrätten åberopas inom tidsfristen, dock efter påbörjad danskurs, ska skälig avgift erläggas för den del av danskursen som nyttjats. Avgiften dras av från den summa som återbetalas konsumenten.

– vid fullsatt kurs/fåtal anmälningar

Anmälan till danskurs(er) som är fulltalig eller endast har ett fåtal anmälningar och därmed inte startas, medför återbetalning av konsumenten erlagd ersättning för danskurs(er). 

– Vid hinder att slutföra danskurs(er)

Vid hinder att slutföra danskurs(er) t.ex. varaktigt studiehinder (skolintyg krävs), varaktig sjukdom (läkarintyg krävs), flytt från orten (bekräftad adressändring/intyg krävs) eller dylikt, återbetalas kursavgiften från och med dagen intyget kommit SDA till handa.

Administrationsavgift ska erläggas av konsument enbart i samband med hinder att slutföra danskurs(er). Avgiften är 500 kr/danskurs(er) eller 1´000 kr/terminskort och dras av från den summa som återbetalas konsumenten.

Återbetalning sker inom 5 bankdagar från och med åberopande av återbetalning på grund av ovan nämnda skäl.

SJUKDOM

Inträffar tillfällig sjukdom (tex förkylning, influensa el dylikt) under terminen och konsumenten därmed inte har möjlighet att närvara på dansklass vid ett/flera tillfällen, äger konsumenten rätt att medverka vid annan valfri danskur(er) under terminen. Medverkan vid annan valfri danskurs(er) sker i mån av plats och är begränsad till antalet tillfällen som konsument inte varit närvarande på ordinarie anmäld danskurs(er). Denna rätt äger konsumenten enbart nyttja under pågående termin.

BYTE AV KURS

Om konsumenten önskar byta danskur(er), ska konsumenten kontakta SDA via e-post och meddela därom (se ovan). Byte av danskurs(er) är enbart möjligt i mån av plats och kan ske löpande under terminen samt avgiftsfri.

ÄNDRINGAR I SCHEMAT

Dansskolan förbehåller sig rätten att vidta skäliga ändringar i schemat avseende tid och lärare. Exempel på ändring avser vikarie på grund av sjuk lärare, lärare som ersätts på grund av skada samt ändra tid för start och slut på danskurs(er).

Konsumenten är inte berättigad återbetalning på grund av ovan nämnda ändringar.

ÖVRIGT

– Prova på & Drop in

SDA erbjuder ”Prova på” och ”Drop in” dansklasser löpande under terminen. Prova på avser en möjlighet för konsumenten att prova på att dansa på en dansklass. Drop in avser en möjlighet för konsumenten att dansa på enstaka dansklasser.

Prova på och Drop in erbjuds i mån av plats mot en avgift om 220 kr/dansklass.

– Lovdagar

Under dessa dagar är skolan stängd.

Vid frågor och/eller funderingar, vänligen kontakta oss på ovan angiven e-post adress.

– Personuppgifter

SDA vill härmed informera er om att behandlingen av era personuppgifter sker i enlighet med regleringen i EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). De personuppgifter SDA har efterfrågat är nödvändiga av både säkerhetsskäl samt dansskolans fortsatta arbete gentemot kursmedlemmar. Självklart vidtar personalen på SDA de säkerhetsåtgärder som krävs för att era personuppgifter i fortsättningen ska vara skyddade.

I den mån personuppgift inte är nödvändig, raderas den. Personuppgifter raderas alltid efter avslutad kurs.

OBS! Du har alltid rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi hanterar uppgifterna. Du även alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och få vissa uppgifter borttagna från våra system.

Med vänliga hälsningar

   Scandinavian Dance Academy

TOP